Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01s_01.jpg

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01s_03.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: Domov

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: Účtovníctvo

Description: Description: Audit

Description: Description: Dane

Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01so_11.gif

Description: Description: Referencie

Description: Description: Kontakt

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: Slovensky

Description: Description: English

Description: Description: Deutsch

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01s_15.gif

Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01s_26a.jpg

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Správa o transparentnosti za rok 2014

v zmysle § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len Zákona).

 

Právna forma spoločnosti

Audítorská spoločnosť Boržík & partners, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 60668/B. Štatutárnym orgánom spoločnosti je Ing. Ondrej Boržík, PhD., bytom Pod záhradami 64/A, 841 01  Bratislava, ktorý spĺňa  ustanovenia § 3 ods. 1 a 2 Zákona. Spoločnosť Boržík & partners, s.r.o. spĺňa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b/ Zákona.

 

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete

Spoločnosť nie je členom žiadnej siete v zmysle § 2 ods. 10 Zákona.

 

Popis štruktúry riadenia

Zodpovedný audítor Ing. Ondrej Boržík, PhD. číslo licencie 519 organizuje a koordinuje výkon auditu v auditovaných subjektoch v zmysle medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, ako aj v zmysle Zákona. V spoločnosti v roku 2014 pracovalo 10 asistentov audítora a 1 odborná asistentka.

 

Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality

Zodpovedný audítor zodpovedá za celkovú kvalitu každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti a odbornej spôsobilosti. Pri výkone práce zabezpečuje postupy stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, regulačnými a právnymi predpismi ako aj Smernicou na zabezpečenie systému kontroly kvality tak, aby boli dodržané audítorské pravidlá a postupy a tým aj kvalita výkonu práce. Je zodpovedaný za vydanie primeranej audítorskej správy.

 

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti fungovania vnútorného systému zabezpečenia kvality

Spoločnosť má Smernicou zabezpečený  vnútorný systém zabezpečenia kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky relevantných odborných štandardov, regulačných a právnych predpisov a Etického kódexu, ktoré zabezpečujú dodržiavanie kvality výkonu audítorskej činnosti a tým aj vydanie primeranej audítorskej správy.

 

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality

Posledná previerka zabezpečenia kvality v zmysle § 31 zákona bola vykonaná v októbri 2014 (SKAU).

 

Zoznam audítorských subjektov verejného záujmu

Hornonitrianske bane Prievidza a. s. Prievidza

HORNONITRIANSKE BANE ZAMESTNANECKÁ  a. s.  Prievidza

Stapring  a. s. Nitra

POĽNONÁKUP HONT, a. s. Hontianske Nemce

KUPEG – úvěrová pojišťovna, a. s. pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava

SLÁVIA  CAPITAL, a. s., o.c.p., Bratislava

Frigo, a.s., Bratislava

Sereďský mäsový priemysel, a.s., Sereď

 

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora

Boržík & partners, s.r.o. prostredníctvom audítora zodpovedného za zákazku auditu získava informácie s cieľom  identifikovať a vyhodnotiť okolnosti, ktoré nezávislosť ohrozujú, prijíma opatrenia na elimináciu ohrozenia nezávislosti zákazky na audit a zdokumentuje závery o nezávislosti a všetky relevantné rokovania, ktoré tieto závery podporujú.

 

Vyhlásenie o postupoch, ktoré audítor uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov

Sústavné vzdelávanie audítora a asistentov audítora je zabezpečované školeniami organizovanými Slovenskou komorou audítorov, Slovenskou komorou daňových poradcov, Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov, ako aj inými organizáciami, vrátane systému vnútorných školení.

 

Finančné informácie

Celkové tržby 221.848,46 

z toho:

Tržby za audit 221.848,46 

Ostatné 0,00 €

 

V Bratislave  30.4.2014

Ing. Ondrej Boržík, PhD.

Konateľ spoločnosti

 

 

 

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\Borzik_page_v01s_33.gif

Copyright © 2002 Polar Design   

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif

Description: Description: \\82.119.228.4\c$\inetpub\virtwwwroot\borzik\images\spacer.gif